הסכם תנאי שימוש, הצהרת פרטיות ותקנון הקורס

 1. מבוא
  1. הסכם זה מפרט את תנאי ההצטרפות לקורסים שמנוהלים ומופעלים על ידי שי תודר בע”מ, מספר עוסק 516414877, מצור יגאל-כוכב יאיר ישראל (“המפעיל“). באישורך, “המשתתף“, את ההסכם הזה וכתנאי להשתתפותך בקורס שמועבר מטעם המפעיל (“הקורס“) הנך מאשר את כל האמור בהסכם זה.
  2. הסכם זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך מתייחס לשני המינים, ואין בו משום פגיעה ו/או אפליה מכל סוג שהוא.
 2. הצהרות והתחייבויות המשתתף
  1. המשתתף מאשר כי הוא נרשם לקורס לאחר שקיבל מידע הנוגע לתכנים שיועברו בקורס, וכי החלטתו התקבלה לאחר שבחן כי הקורס מתאים לצרכיו ומטרותיו. עם זאת יובהר כי המפעיל יהיה רשאי לשנות את תכני הקורס מעת לעת ואת אופן העברת הקורס בהתאם לשיקול דעתו ובהתאם לצרכיו מבלי שלמשתתף יהיו טענות נגדו בשל כך.
  2. המשתתף מאשר כי ידוע לו כי המפעיל אינו מתחייב כי ההשתתפות בקורס והשימוש בכלים ו/או בידע שרכש בקורס יגרמו לו להצליח בהתאם לציפיותיו, והצלחתו תלויה במדדים שאינם בהכרח תלויים במפעיל לרבות, אך לא רק, יכולת למידה עצמית, התמודדות עם לקויות למידה, השפעה של שירותים הניתנים מטעם צדדים שלישיים באתרים שעבורם יינתנו שירותי אופטימיזציה, שינוי מדיניות של פייסבוק בנוגע לדרכי אופטימיזציה ועוד.
 3. התמורה
  1. תמורת ההשתתפות בקורס המשתתף ישלם למפעיל את הסכום המפורט באתר הקורס באמצעים המופיעים באתר הקורס. יובהר כי המפעיל יהא רשאי, מעת לעת, להציע הנחות ו/או הטבות למחיר הקורס ולשנות את מחירי הקורס מעת לעת לפי שיקול דעתו.
  2. עם תשלום התמורה המשתתף יקבל תוך 3 ימי עסקים לכל היותר גישה לקורס. ככל ומסיבה כלשהי בחלוף המועד שלעיל המשתתף לא יצליח לקבל גישה לקורס אזי על המשתתף ליצור קשר עם המפעיל בדוא”ל: shaytoder@gmail.com והמפעיל ידאג להחזיר לו את כספו.
 4. קבלת עמלות בעבור צירוף משתתפים על ידי המשתתף
  1. כל משתתף יהיה זכאי לקבל עמלת שיווק במידה ויצרף משתתפים לאתר בסכום אשר יפורט על ידי המפעיל ויעודכן מעת לעת לפי שיקול דעתו.
  2. זכאות לעמלה תתקיים בהתקיימות כל התנאים הבאים:
   1. הצירוף נעשה באמצעות הטמעת קישור ייחודי שהמשתתף יקבל דרך האתר;
   2. המשתתף שיצרף הוא בעצמו חבר בקורס;
   3. משתתף חדש שיצורף על ידי המשתתף מעולם לא היה רשום בקורס כלקוח;
   4. משתתף חדש שיצורף יהיה רשום מעל 14 יום בקורס ו/או יהיה רשום מעבר לתקופה שבה לא ניתן לקבל החזר כספי, המוקדם מהשניים;
   5. תשלום העמלה למשתתף יועבר בכפוף להוצאת חשבונית על ידי המשתתף ובחשבונית יפורטו הפרטים להעברת התשלום;
   6. תשלום העמלה יועבר כל 60 ימים קלנדאריים (1.1, 1.3, 1.5 וכן הלאה) בביט, פייפאל, העברה בנקאית או כל דרך אחרת כפי שייקבע על ידי המפעיל.
  3. ככל ויחול מס כלשהו על קבלת עמלות כלשהן, המס ישולם על ידי המשתתף או לחלופין יועבר על ידי המפעיל בניכוי מס במקור ככל ולמשתתף אין אישור ניכוי מס במקור.
  4. יובהר כי התכנית למתן עמלות שיווק יכול ותיפסק כל עת לפי שיקול דעת המפעיל.
 5. מדיניות ביטולים
  1. ביטול עסקה הנוגעת לקורס באתר הינו בכפוף להוראות הדין לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981, ככל וחל. השתתפות בקורס המוצע דרך האתר מהווה הסכמה מפורשת מצדך לתנאים כאמור.
  2. ככל וטרם חלפו 14 יום ממועד רכישת גישה לקורס אזי המשתתף יהיה זכאי לקבלת החזר כספי מלא באמצעות הודעה למפעיל לכתובת הדוא”ל: shaytoder@gmail.com שבו תפורט בקשת המשתתף לקבלת החזר כספי.
  3. עם קבלת הודעה על בקשה לביטול עסקה ובכפוף לעמידה במועד שלעיל, המפעיל יחסום את גישת המשתתף לקורס ויחזיר לו את כספו כאשר המפעיל יהא רשאי, לשיקול דעתו, לגבות דמי ביטול בהתאם לקבוע בדין.
  4. יובהר למען הסר ספק כי לא תהיה זכאי להחזר כספי כלשהו במידה ומסרת הודעת ביטול לאחר המועד הקבוע בסעיף 5.2 לעיל ו/או במידה והודעה לא נמסרה בדוא”ל כמפורט לעיל.
 6. איסור שימוש בתכני הקורס לצורך מסחרי
  יובהר כי כל תכני הקורס מוגנים בזכויות יוצרים והינם בבעלותו הבלעדית של המפעיל. על כן השימוש בתכני הקורס הינו לשימוש אישי ולצרכי לימוד בלבד וחל איסור על שימוש מסחרי בתכני הקורס לרבות, אך לא רק, הפצה, העתקה, שכפול ו/או שימוש בתכני הקורס לצרכי העברת קורס מתחרה ו/או לכל צורך עסקי אחר. ויודגש – המפעיל מעניק למשתתף רישיון שימוש בלבד בתכני הקורס ולא את הזכויות בתכני הקורס כפי שהם.
 7. גישה לתכנים בלעדיים; תוקף זמינות הקורס ותכנים אחרים
  1. המשתתף עשוי לקבל גישה לתכנים בלעדיים מטעם המפעיל לרבות גישה לקבוצת פייסבוק בלעדית מטעם המפעיל, הכל כפי שייקבע על ידי המפעיל מעת לעת. יצוין כי מדובר בקבוצה סגורה ובתכנים בלעדיים שבבעלות ובהנהלת המפעיל אשר הגישה אליה תהיה אך ורק למשתתפים בקורס של המפעיל, וחל איסור להעתיק ו/או להעביר את התכנים בקבוצה לכל צד שלישי ללא אישור המפעיל מראש ובכתב.
  2. לאחר 12 חודשים ממועד ההרשמה המפעיל יהא רשאי לחסום את הגישה של המשתתף לתכני הקורס לרבות לקבוצות סגורות שיפעיל (לרבות קבוצת פייסבוק בלעדית).
  3. יודגש כי הפעלת קבוצת הפייסבוק (או כל קבוצה בפלטפורמה אחרת) תלויה במדיניות של צדדים שלישיים שאינם בשליטת המפעיל (דוגמת פייסבוק), ועל כן המפעיל אינו מתחייב כי הקבוצה תהיה פעילה כל עת לרבות, אך לא רק, במקרה ופייסבוק תחליט משיקוליה כי פעילות הקבוצה אינה אפשרית ולא יהיה בכך משום הפרה של הסכם זה.
 8. דיוור ישיר; פרטיות ומאגר מידע
  1. בהשתתפותו המשתתף מאשר למפעיל לפנות אליו ולשלוח לו דברי פרסומת בכפוף להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב-1982.
  2. המפעיל אוסף על המשתתף נתונים שנמסרו לו על ידו (למשל שם וכתובת דוא”ל) וכן עשוי לשמור נתונים סטטיסטיים שונים שאינם מזהים את המשתמש באופן אישי (לרבות, אך לא רק, תכנים שצפה בהם, משך זמן השימוש ועוד).
  3. מידע אישי של המשתתף לא יועבר לצד שלישי.
  4. על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981, לכל אדם הזכות לעיין במידע המוחזק עליו במאגר המידע של המפעיל. משתמש שעיין במידע עליו ומצא שהמידע אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן ו/או לעדכן ו/או למחוק את המידע המוחזק עליו כאמור לעיל. פנייה כזאת יש להפנות למפעיל בדוא”ל שכתובתו היא: shaytoder@gmail.com.
 9. שונות
  1. הסכם זה יהא כפוף להוראות הדין הישראלי. לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב-יפו תהא סמכות שיפוט בלעדית בכל מחלוקת הקשורה בהסכם זה.
  2. ככל ומשתתף יפר הוראה כלשהי מהוראות הסכם זה (לרבות, אך לא רק, יעביר תכנים מקבוצה סגורה לצד שלישי כלשהו) אזי גישתו לקורס תיחסם לאלתר מבלי שיהיה זכאי להחזר כספי (זאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר שיהיה למפעיל בגין הפרה כאמור).

This site is not part of the Facebook website or Facebook Inc
.Additionally, this site is NOT endorsed by Facebook in any way. Facebook is a trademark of Facebook, Inc